مرد نمکی چهرآباد و پروژه اکتشاف معدن نمک

 

کفش, کوزه, لباس- تمامی از اشیائی هستند که همراه مردان نمکی یافت شده اند. امروزه آنهارا میتوان در موزه مرد نمکی زنجان یا موزه ملی تهران پیدا کرد

به زودی: توضیحی مفصل به برنامه DFG 2176: مناطق کوهستانی ایران:  سازگاری و هم زیستی در جوامع نیمه مدرن